Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Vrtci

Evidentiranje poslovnih dogodkov in vodenje knjigovodskih evidenc poteka bodisi po proračunskih načelih ali po računovodskih načelih za proračunske uporabnike.
Zavedamo se, da računovodske informacije postajajo vse pomembnejše, saj na njih temeljijo odločitve, ki omogočajo zmanjševanje stroškov v zavodih.
 
Zagotovimo kakovostno računovodstvo, revidiranje in ustrezno poročanje. Informacije, ki jih posredujemo v poročilih so popolne, zanesljive in pravočasne. Prav tako so zanesljiva, dosledna in pravočasna ter lahko razumljiva tudi poročila, ki jih pripravljamo za notranje in zunanje uporabnike.
 
Poslovne knjige in poročila, ki jih pripravljamo za zavode zagotavljajo spremljanje poslovanja in prikaz izida poslovanja s sredstvi javnih financ in drugih sredstev za opravljanje javne službe, ločeno od spremljanja poslovanja s sredstvi, pridobljenimi iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zagotavljamo možnost ocenjevanja namembnosti, gospodarnosti in učinkovitosti porabe sredstev iz javnih financ.
 
Po zakonu o računovodstvu pripravimo letno poročilo, ki vsebuje bilanco stanja in izkaz prihodkov in odhodkov, pojasnila k danim izkazom ter finančni načrt, ki mora nujno vsebovati fizične kazalce, na katerih temelji pripravljen finančni načrt.
V kolikor je potrebno sodelujemo pri pripravi poslovnega poročila, v katerem je opisano celotno poslovanje zavoda.
 
Letno poročilo predložimo v imenu zavoda tudi pristojni agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES).

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×