Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

Knjigovodstvo

Nezavezanci za DDV

Kot manj zahtevno knjiženje se predvideva knjiženje za naročnike, ki niso zavezanci za DDV in ne uporabljajo stroškovnih mest; običajno gre za storitveno dejavnost.
Sem spada predvsem:

 • vnos prejetih računov in plačil,
 • vnos izdanih računov in plačil,
 • vnos drugih knjigovodskih listin, kamor spadajo predvsem potni nalogi,
 • obračun obresti in
 • druge knjigovodske listine.

Zavezanci za DDV (zahtevno)

Kot zahtevno knjiženje je predvideno knjiženje za naročnike, ki so zavezanci za DDV in ne uporabljajo stroškovnih mest. Sem spada tudi vnos v davčne evidence za potrebe DDV. Vključuje knjiženje dokumenta in knjiženje plačila preko elektronskega prenosa bančnega izpiska, kar pomeni, da se knjiženje bančnih izpiskov ne zaračunava posebej, razen če stranka v knjiženje predloži bančni izpisek v papirni obliki – v tem primeru se knjiženje izpiskov zaračunava po številu vknjižb oziroma po urni postavki. V ceni ni všteto razčiščevanje odstopanj knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem, v kolikor odstopanja izhajajo iz napak pri naročniku.
Sem spada predvsem:

 • ročni vnos prejetih računov – cena za vnos domačega in tujega računa se lahko razlikuje zaradi knjiženja DDV na podlagi samoobdavčitve,
 • ročni vnos izdanih računov,
 • vknjižba v glavno knjigo (vrstica) – ročna: sem spada ročno knjiženje bančnih izpiskov
 • elektronski prenos prejetih in izdanih računov ter plačil.


Zavezanci za DDV (zelo zahtevno)

Zelo zahtevno knjiženje je knjiženje za naročnike, ki so zavezanci za DDV in imajo vzpostavljena stroškovna mesta ali uvedeno projektno vodenje. Vključuje tudi vnos v davčne evidence za potrebe DDV. Ne vključuje razčiščevanje odstopanj knjigovodskih stanje z dejanskim stanjem, v kolikor odstopanja izhajajo iz napak pri naročniku. Pri avtomatskem prenosu se upošteva porabljen čas za prenos podatkov in kontrolo ter morebitne popravke napak.

DDV

 • Obračunavanje DDV in ostala povezana opravila
 • prijava/odjava zavezanca v register DDV
 • obračun DDV – cena se razlikuje glede na zahtevnost
 • priprava rekapitulacijskega poročila
 • ostala opravila povezana z DDV (popravki obračunov DDV, popravki odbitka DDV, samoprijava…)

Register OS

Vpis novega osnovnega sredstva (OS) oziroma sprememb v registru se opravi na podlagi ustreznega dokumenta (zapisnik o aktiviranju OS..). Obračun amortizacije zajema obračun stroška amortizacije, izdelavo in knjiženje temeljnice ter kontrolo stanj registra z glavno knjigo.
Sem spada predvsem:

 • vnos osnovnega sredstva v register na podlagi zapisnika; dograditev obstoječega osnovnega sredstva se šteje kot samostojen vnos,
 • obračun amortizacije osnovnih sredstev,
 • obračun DDV pri odtujitvi OS,
 • izpisi za potrebe inventurnih komisij.

Plačilni promet

Za opravila plačilnega prometa se štejejo zlasti:

 • izdelava plana denarnih odlivov po zapadlosti,
 • priprava plačilnih nalogov in izvajanje plačilnega prometa.

Ostala knjigovodska opravila

Sem spada predvsem:

 • usklajevanje knjigovodskih stanj z dejanskim stanjem (iop,opomini..),
 • obračun obresti,
 • amortizacijski načrti pri posojilih,
 • fakturiranje.

Ostala administrativna opravila

Med ostala administrativna opravila spadajo opravila, ki ne štejejo med tipična knjigovodska opravila in se lahko pojavljajo bodisi po posebnem naročilu naročnika, bodisi kot posledica delovanja in upoštevanja pogodbenih določil.

Sem spada predvsem:

 • urejanje dokumentacije,
 • priprava predlogov za kompenzacijo, cesijo, asignacijo,
 • opominjanje za nedostavljeno dokumentacijo.

 

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×