Telefon: +386 3 898 72 60, 051 307 555
E-mail: racunovodstvo@apo-vizija.si

OSEBNO DOPOLNILNO DELO in VREDNOTNICE

Med novostmi, ki se bodo uporabljale glede osebnega dopolnilnega dela od 1. 1. 2015 dalje, so tudi vrednotnice. Vrednost posamezne vrednotnice je določena v pavšalnem znesku 9 evrov (7 evrov prispevek za  pokojninsko in invalidsko  zavarovanje, 2 evra prispevek za zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen).

Naročnik bo moral za vsakega izvajalca kupiti le eno vrednotnico v koledarskem mesecu, ne glede na višino plačila, ne glede na število ur opravljenega dela in ne glede na število opravljenih storitev za istega naročnika. V primeru del, ki se opravljajo za večinoma neznane naročnike (npr. izdelovanje izdelkov, nabiranje zelišč,…), pa bo moral vrednotnico za posamezni koledarski mesec, v katerem bo delo opravljal, kupiti izvajalec osebnega dopolnilnega dela sam.

Pomoč v gospodinjstvu, podobna dela ali druga manjša dela (če posebni predpisi ne določajo drugače in pod pogojem, da so določena v podzakonskem aktu o osebnem dopolnilnem delu),  se ne bodo mogla opravljati za pravno osebo, tuj pravni subjekt ali samozaposleno osebo. To pa ne velja v primeru, kadar posameznik sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti v skladu z zakonom, ki ureja obrtno dejavnost, druge izdelke, ki se izdelujejo na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih, in jih prodaja ali kadar nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, pod pogojem, da so ta dela določena v podzakonskem aktu o osebnem dopolnilnem delu.

Seznam del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo 

A)  Dela pomoči v gospodinjstvu in njim podobna dela, nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč ter druga manjša dela:

 1. občasna pomoč v gospodinjstvu in pomoč pri vzdrževanju stanovanja, hiše, počitniške hiše in podobno ter vzdrževanje pripadajočih zunanjih površin ter delo na kmetiji;
 2. občasno varstvo otrok in pomoč starejšim, bolnim in invalidom na domu;
 3. izdelovanje različnih izdelkov, ki jih je možno izdelovati na domu pretežno ročno ali po pretežno tradicionalnih postopkih (spominki, dekorativni predmeti, tradicionalna orodja, posoda, glasbila, sveče, razni drugi galanterijski predmeti in izdelki, predmeti za osebno uporabo ipd.) ter prodaja teh izdelkov;
 4. nabiranje in prodaja gozdnih sadežev in zelišč;
 5. mletje žita ter žganje apna in oglja na tradicionalen način;
 6. občasno lokalno vodenje skupin in posameznikov ter prevozi natradicionalen način. 

B) Izdelovanje izdelkov domače in umetne obrti ter prodaja izdelkov domače in umetne obrti, ki so izdelani iz naslednjih materialov:

 1. glina in keramika;
 2. steklo;
 3. volna, bombaž, lan, konoplja in druga naravna vlakna;
 4. šibje, ličje, trsje, slama;
 5. les;
 6. živila;
 7. vosek;
 8. naravno usnje;
 9. kovina;
 10. kamen.

 

Vrednotnice za osebno dopolnilno delo

Od 1. januarja 2015 dalje bo posameznik, ki bo priglasil osebno dopolnilno delo, to delo opravljal le na podlagi vrednotnice, ki bo glasila na njegovo ime. S plačilom vrednotnice v znesku 9 evrov bodo za posameznika, ki opravlja osebno dopolnilno delo, plačani prispevki za socialno varnost:

 • 7 evrov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in
 • 2 evra za zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.

Vrednotnica bo veljala za koledarski mesec, pridobljena pa bo morala biti najpozneje pred začetkom opravljanja dela.

Vrednotnico bo mogoče pridobiti z vložitvijo zahtevka za pridobitev vrednotnice prek spletnega portala e-uprava ali osebno na upravni enoti, ki bo za posameznika vložila zahtevek prek spletnega portala e-uprava.

Zahtevek za pridobitev vrednotnice, ki se šteje za obračun prispevkov za socialno varnost, bo moral vložiti:

 • naročnik osebnega dopolnilnega dela (fizična oseba), kadar bo izvajalec zanj opravljal dela, kot so pomoč v gospodinjstvu in temu podobna in druga manjša dela,
 • izvajalec osebnega dopolnilnega dela, ki sam izdeluje izdelke domače in umetnostne obrti in druge izdelke ter jih prodaja, ali ki nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča.
 

Omejitev prihodkov iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela

Po novi ureditvi osebnega dopolnilnega dela, ki bo začela veljati s 1. januarjem 2015, bodo veljali tudi novi pogoji omejitve prihodka iz naslova opravljanja osebnega dopolnilnega dela. Le-ta pri posamezniku v posameznem polletju koledarskega leta v seštevku ne bo smel presegati treh povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji v preteklem koledarskem letu.

Podrobnejša določila in pravila v zvezi osebnim dopolnilnim delom, ki bodo veljala od 1. januarja 2015 dalje, bo vseboval podzakonski akt, ki ga predvideva ZPDZC-1 in bo izdan najpozneje do 31. decembra 2014.

 

Prijava za uporabnike

Pozabil sem geslo | Nov uporabniški račun

×